ନୀତି

‘କୋଟିପତି ହେବାପରେ ବି ଚାକିରି ଯିବାର ଭୟ ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଖୁବ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି’: ଜିରୋଧା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା – Utkal Mail


‘କୋଟିପତି ହେବାପରେ ବି ଚାକିରି ଯିବାର ଭୟ ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଖୁବ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି’: ଜିରୋଧା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା – Sambad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button